Docker Login
Docker Login

Bước 1: Trên menu FPT Portal chọn Container Registry > Chọn Get Token để lấy thông tin đăng nhập gồm UsernameSecret Key.

Userguide Container registry 2022 21

Bước 2: Di chuột vào icon help   để lấy câu lệnh Login.

Userguide Container registry 2022 22

Bước 3: Trên Docker CLI sử dụng câu lệnh Login và thông tin đăng nhập đã nhận để đăng nhập.

Userguide Container registry 2022 10

VD:

docker loginregistry.fke.fptcloud.com