Tag và Push image lên FPT Container Registry
Tag và Push image lên FPT Container Registry

Bước 1: Tag image đến URI của FPT Container Registry bằng câu lệnh sau:

docker tag <> registry.fke.fptcloud.com/<>/REPOSITORY[:TAG]

Trong đó <> sẽ được tự động điền nếu bạn lấy câu lệnh từ FPT Portal.

Ví dụ:

docker tag hello-world:latest registry.fke.fptcloud.com/77cbe8cc-16f4-471c-8755-a9482ca01baf/hello-world:latest

 

Bước 2: Thực hiện lệnh push image

docker push registry.fke.fptcloud.com/<>/REPOSITORY[:TAG]

Trong đó <> sẽ được tự động điền nếu bạn lấy câu lệnh từ FPT Portal.

Ví dụ:

docker push registry.fke.fptcloud.com/77cbe8cc-16f4-471c-8755-a9482ca01baf/hello-world:latest

Sau khi push image thành công, image sẽ xuất hiện trong danh sách quản trị 

Userguide Container registry 2022 11