Manual mở rộng theo yêu cầu
Manual mở rộng theo yêu cầu
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group.

Trường hợp 1: Scale in

Bước 2: Trong mục Actions, chọn Scale in.

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên, người dùng cấu hình thông tin sau:

  • Count: Số lượng node cần giảm bớt. Số lượng node trong group không thể ít hơn Min size của group (Mặc định: 0).

Bước 4: Chọn Scale in.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin và thực hiện resizing group nếu hợp lệ. Sau khi action thực hiện thành công thì Status sẽ chuyển thành Active.

Trường hợp 2: Scale out

Bước 2: Trong mục Actions, chọn Scale out.

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên, người dùng cấu hình thông tin sau:

Count: số lượng node cần thêm vào. Số lượng node trong group không thể nhiều hơn Max size của group (Mặc định: 10).

Bước 4: Chọn Scale out.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin và thực hiện Resizing group nếu hợp lệ. Sau khi action thực hiện thành công thì Status sẽ chuyển thành Active.