Tất cả tài liệu

Object Storage

  Download File/Folder từ bucket
  Download File/Folder từ bucket

  Bước 1: Chọn File/Folder cần download trên danh sách, chọn Download.

  User guide FPT Object Storage 25

  Bước 2: Chọn thư mục ở máy local để lưu File/Folder tải về từ S3 bucket > Chọn Select Folder để xác nhận.

  User guide FPT Object Storage 26