Tất cả tài liệu

Object Storage

  Mount bucket với Linux
  Mount bucket với Linux

  Trong hướng dẫn này sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện mount bucket thông qua hệ điều hành Ubuntu 20.04 thông qua công cụ S3FS.

  Bước 1: Cài đặt S3FS.

  sudo apt-get install s3fs

  Bước 2: Tạo file chứa access key và secret key.

  echo XRRS541KWS8T9DMDRCFY:gknj5Rpmgifmr4Bc90euHF8GIaZEY7xJD6bVDm7D > s3-password
  chmod 600 s3-password

  User guide FPT Object Storage 61

  Bước 3: Tạo thư mục mount.

  mkdir /mnt/bucket-01


  Bước 4: Thực hiện mount với fstab.

  echo bucket-01 /mnt/bucket-01 fuse.s3fs _netdev,allow_other,passwd_file=/root/s3-password,use_path_request_style,nonempty,uid=0,gid=0,use_cache=/tmp,dbglevel=info,curldbg,url=https://s3-hfx03.fptcloud.com 0 0 >> /etc/fstab

  Kết quả:

  User guide FPT Object Storage 62

  Bước 5: Thực hiện mount bucket

  mount -a

  User guide FPT Object Storage 63