Tất cả tài liệu

Object Storage

  Tạo public link trong khoảng thời gian xác định
  Tạo public link trong khoảng thời gian xác định

  Tính năng tạo public link trong khoảng thời gian xác định cho phép public source web lưu trữ trong bucket. Thông thường có thể được sử dụng trong trường hợp kiểm thử source web hoặc demo.

  Lưu ý: Tính năng tạo public link trong khoảng thời gian xác định yêu cầu sử dụng S3 Browser Pro.

  Bước 1: Chọn file html trong bucket > Chọn Generate Web URL.

  User guide FPT Object Storage 43

  Bước 2: Chọn một trong hai kiểu expire theo phút hoặc expire theo thời gian cụ thể (ngày-tháng-năm-giờ-phút-giây) > Copy và truy cập vào link.

  User guide FPT Object Storage 44

  User guide FPT Object Storage 45

  Khách hàng có thể kiểm tra sau thời gian expire thì link sẽ hết khả năng truy cập được.

  User guide FPT Object Storage 46