Tất cả tài liệu

Object Storage

  Thêm thư mục mới trong Bucket
  Thêm thư mục mới trong Bucket

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket cần thêm thư mục.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí cần thêm thư mục và chọn New folder.

  User guide FPT Object Storage 76

  Bước 3: Nhập tên thư mục mới và chọn Create.

  User guide FPT Object Storage 77