Tất cả tài liệu

Object Storage

  Xóa Access Key
  Xóa Access Key

  Sau khi xóa Access Key thì các Client đang dùng cặp key này sẽ bị mất quyền truy cập. Bạn có thể xóa ngay trên FPT Portal theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Object Storage, chọn tab Access Key.

  User guide FPT Object Storage 11

  Bước 2: Ở phần Action của Key cần xóa, chọn Delete.

  User guide FPT Object Storage 12

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Access Key và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  User guide FPT Object Storage 13