Billing
Billing

Giới thiệu

Tính năng Bills cho phép khách hàng xem chi phí sử dụng theo từng service và được cập nhật real-time thông qua bill (đối soát) ở kỳ hóa đơn hiện tại, đồng thời có thể tra cứu lại đối soát của những kỳ hóa đơn trước một cách chính xác.

On this page