Tất cả tài liệu

FPT ArgoCD

  FPT ArgoCD
  FPT ArgoCD

  FPT Smart Cloud chính thức ra mắt dịch vụ Managed ArgoCD trên giao diện portal. Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng ArgoCD để deploy ứng dụng thông qua nền tảng kubenetes sử dụng kustomize, manifest, helm chart,… Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý ArgoCD instance, quản lý cấu hình, user, … thông qua giao diện mà nhóm phát triển sản phẩm đã tích hợp.

  Trang chủ

  01Initial Setup
  On this page