Request Resource
Request Resource

Tổng quan (Overview)

1. Giới thiệu về Yêu cầu cung cấp tài nguyên

Nhóm tính năng Yêu cầu cung cấp tài nguyên (Request Resource) sẽ giúp người dùng tự chủ động đưa ra yêu cầu cung cấp tăng thêm tài nguyên mới hoặc tài nguyên dùng thử mà không cần mất thời gian liên hệ hoặc chờ đợi với người bán hàng. Bạn có thể tự yêu cầu mua mới hoặc tăng thêm lượng dịch vụ nhanh chóng trên giao diện của FPT Portal.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách bạn tạo 1 yêu cầu cung cấp tài nguyên và những điều bạn nên cân nhắc trước khi tạo và quản lý các yêu cầu đã tạo.

2. Những điều cần lưu ý trước khi bạn tạo một yêu cầu cung cấp tài nguyên?

  • VPC: Với tài khoản có quyền VPC owner, khách hàng chỉ có thể chọn VPC gán với dịch vụ là New hoặc chính VPC đó. Với tài khoản có quyền Tenant Owner, khách hàng có thể chọn tất cả VPC có trong Tenant đó hoặc VPC New để gán với dịch vụ. Tuy nhiên, việc chọn VPC là không bắt buộc khi tạo yêu cầu.

  • Start date/End date: Start date và end date của mỗi dịch vụ có thể khác nhau. Start date bắt buộc phải là ngày sau ngày hiện tại (ngày tạo yêu cầu) và End date bắt buộc phải là ngày sau ngày Start date. Tuy nhiên bạn không bắt buộc phải chọn Start date/End date. FCI sẽ xác nhận lại với bạn ngày bắt đầu và ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ nên bạn hoàn toàn yên tâm nếu không chọn thông tin này trong ticket yêu cầu.