Tagging
Tagging

Giới thiệu

  • Tag (thẻ) hỗ trợ người dùng quản lý, xác định, sắp xếp, tìm kiếm và lọc các tài nguyên. Người dùng có thể tạo thẻ để phân loại các tài nguyên (resource) theo những nhu cầu riêng biệt như theo mục đích, theo chủ sở hữu, theo môi trường phát triển ứng dụng hoặc các tiêu chí khác.

  • Mỗi thẻ gồm có 2 phần:

    • Key (khóa thẻ): Một từ hoặc cụm từ mô tả chủ đề hoặc tính chất của giá trị. Ví dụ: Env, Project,...

    • Value: Giá trị cụ thể liên quan đến key đó. Ví dụ: Production hoặc FPT. Người dùng có thể để trống trường này.

On this page