Cost Explorer
Cost Explorer

Cost Explorer là một công cụ cho phép khách hàng tùy chỉnh bộ lọc theo từng khoảng thời gian, từng nhóm tài nguyên hoặc theo các dịch vụ khác nhau, và xem chi phí tương ứng với filter trong vòng 6 tháng gần nhất. Chi phí được tính theo cho bộ lọc tùy chỉnh của bạn có thể khác với chi phí thực tế trong đối soát cuối tháng theo kỳ hóa đơn, do khoảng thời gian và nhóm tài nguyên được lọc không giống với cấu hình của kỳ đối soát hóa đơn.

On this page