FPT Cloud WAF
FPT Cloud WAF

FPT Cloud Web Application Firewall (FPT Cloud WAF) là dịch vụ tường lửa giúp bảo vệ các ứng dụng web trước các loại tấn công phổ biến hiện nay như DOS, Local and Remote File Inclusion, SQL Injection, Cross Site Scripting, tấn công qua lỗ hổng NodeJS, Jave, PHP,…

Trang chủ

Release notes