Quản lý Instance Group với chính sách Affinity & Anti-Affinity
Quản lý Instance Group với chính sách Affinity & Anti-Affinity

Giới thiệu

Affinity và anti-affinity là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc đặt các máy ảo trên các máy chủ. Để thực hiện điều này, bạn có thể tạo các nhóm máy chủ (instance groups) với chính sách affinity hoặc anti-affinity. Khi bạn khởi chạy một máy ảo, bạn có thể truyền thông tin về nhóm máy chủ như một gợi ý để thực hiện việc đặt máy ảo theo chính sách mong muốn.

On this page