Allow Address Pair
Allow Address Pair

Giới thiệu

  • Theo mặc định, máy tính (hoặc máy ảo) sẽ cặp địa chỉ MAC và IP liên kết với nhau nhằm chống giả mạo thông tin. Điều này có nghĩa là với traffic đến 1 địa chỉ IP, traffic sẽ được gửi đến máy có địa chỉ MAC tương ứng.

  • Tính năng Allow IP address pair cho phép thêm cặp địa chỉ IP (hoặc CIDR) và địa chỉ MAC vào 1 interface (card NIC) của instance. Từ đó người quản trị có thể tận dụng tính năng cho nhiều mục đích, đặc biệt là cấu hình HA (High Availability)

On this page