Lock & Unlock Instance Deletion
Lock & Unlock Instance Deletion

Giới thiệu

Bạn có thể khóa một máy ảo lại để ngăn chúng không bị xóa/ chấm dứt một cách vô tình. Điều này giúp tránh việc bạn vô tình xóa một máy chạy sản xuất thay vì máy thử nghiệm. Tính năng này giúp giảm rủi ro liên quan đến lỗi người dùng và bảo vệ dữ liệu của bạn trên các máy ảo.

01Initial Setup
02Hướng dẫn nhanh (Quick Starts)
On this page