Tất cả tài liệu

IAM

  User Group - Overview
  User Group - Overview
  Updated on 22 Apr 2024

  User group là đối tượng tượng trưng cho một nhóm người dùng có vai trò và phạm vi hoạt động giống nhau (theo tenant hoặc VPC). Tenant Owner sẽ quy định RoleResource Scope cho User Group, sau đó mời IAM User vào User Group vừa tạo, lúc này toàn bộ IAM User được mời vào sẽ có các quyền truy cập được quy định trong Role.

  Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc quản lý quyền cho các nhóm người dùng giống nhau. Thay vì phải cấp/cập nhật quyền lần lượt cho từng IAM User thì bạn chỉ cần update một lần duy nhất vào User Group.

   User group IAM User được liên kết với nhau theo mối quan hệ nhiều – nhiều. Tức là một User Group có thể chứa nhiều IAM User và một IAM User có thể nằm trong nhiều User Group.