Tất cả tài liệu

IAM

    Kiểm tra Activity logs
    Kiểm tra Activity logs
    Updated on 22 Apr 2024

    Các hành động trên IP access đều được ghi nhận vào Activity logs, bạn hoàn toàn kiểm tra lại thông tin khi có nhu cầu

    file