Tất cả tài liệu

IAM

  Xóa record IP access
  Xóa record IP access
  Updated on 22 Apr 2024

  Bước 1: Click vào record chọn action.

  file

  Bước 2: Bạn xác nhận hành động xóa này bằng cách nhập từ “delete" vào ô và chọn “Delete IP access"

  file