Tất cả tài liệu

IAM

    Role Overview
    Role Overview
    Updated on 22 Apr 2024

    • Role: Vai trò của người dùng trong tổ chức, quy định các quyền mà user có khả năng thực hiện.

    Hiện tại FPT IAM đang hỗ trợ 2 Fixed Role cơ bản là Super AdminReadonly. Nếu 2 Role này chưa đáp ứng được nhu cầu bạn có thể tự tạo các Custom Role với bộ quyền tùy chỉnh.