Tất cả tài liệu

IAM

  IP Access Overview
  IP Access Overview
  Updated on 22 Apr 2024

  • Tính năng IP access kiểm soát truy cập hệ thống (cho phép) người dùng ứng với các địa chỉ IP đã được cấu hình, các tài khoản người dùng khác sẽ không thể truy cập vào hệ thống.

  • Cần xác định chính xác danh sách người dùng tương ứng với các IP được truy cập.

  • Nếu đang trong quá trình cài đặt, bạn cần thêm địa chỉ IP public đang truy cập và tài khoản của mình vào (ưu tiên record đầu tiên) để đảm bảo qúa trình cài đặt không bị gián đoạn. Sau khi khởi tạo, toàn bộ người dùng ngoài điều kiện được cài đặt sẽ không thể truy cập hệ thống.