Tất cả tài liệu

IAM

  Chỉnh sửa role và permission
  Chỉnh sửa role và permission
  Updated on 22 Apr 2024

  Bạn có thể thay đổi thông tin và permission của các Custom Role bằng FPT Portal.

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần update trên danh sách. Chọn Edit.

  Bước 3: Nhập thông tin mới của role vào các trường tương ứng và chọn Update. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

  Lưu ý: Khi role thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của tất cả User trong các User Group có gán role đấy.