Chỉnh sửa role và permission
Chỉnh sửa role và permission

Bạn có thể thay đổi thông tin và permission của các Custom Role bằng FPT Portal.

Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Userguide FPT IAM 2022 7

Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần update trên danh sách. Chọn Edit.

Userguide FPT IAM 2022 8

Bước 3: Nhập thông tin mới của role vào các trường tương ứng và chọn Update. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả.

Userguide FPT IAM 2022 9

Lưu ý: Khi role thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của tất cả User trong các User Group có gán role đấy.

DMCA compliant image