Tất cả tài liệu

IAM

  Invite IAM user mới
  Invite IAM user mới
  Updated on 22 Apr 2024

  Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho account Tenant Owner. Vui lòng kiểm tra xem account người dùng đã được phân quyền thích hợp.

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > User, chọn Invite users.

  Bước 2: Trên giao diện hộp thoại Invite User, nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Users: Nhập thông tin email chính xác để mời. Địa chỉ email này sẽ được hệ thống gửi email xác thực và dùng để truy cập vào Cloud Portal.
  • User group: Chọn User group sẽ gán cho User.

  Bước 3: Chọn Invite, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản và tiến hành quá trình invite user mới vào VPC và thông báo kết quả.

  Sau khi Invite thành công, User mới sẽ được hiển thị ở trang User Management gồm các thông tin Name, Email, User Groups.