Invite IAM user mới
Invite IAM user mới

Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho account Tenant Owner. Vui lòng kiểm tra xem account người dùng đã được phân quyền thích hợp.

Bước 1: Ở menu chọn IAM > User, chọn Invite users.

Userguide FPT IAM 2022 22

Bước 2: Trên giao diện hộp thoại Invite User, nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Users: Nhập thông tin email chính xác để mời. Địa chỉ email này sẽ được hệ thống gửi email xác thực và dùng để truy cập vào Cloud Portal.
  • User group: Chọn User group sẽ gán cho User.

Userguide FPT IAM 2022 23

Bước 3: Chọn Invite, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản và tiến hành quá trình invite user mới vào VPC và thông báo kết quả.

Userguide FPT IAM 2022 24

Sau khi Invite thành công, User mới sẽ được hiển thị ở trang User Management gồm các thông tin Name, Email, User Groups.

Userguide FPT IAM 2022 25

DMCA compliant image