Tất cả tài liệu

IAM

  Khởi tạo account và truy cập vào VPC đã được mời
  Khởi tạo account và truy cập vào VPC đã được mời
  Updated on 22 Apr 2024

  Sau khi Tenant owner gửi lời mời tham gia sử dụng trên FPT Cloud Portal, hệ thống sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ email đã khai báo trước đó. Người dùng được invite cần mở email và tiến hành xác nhận lời mời để kích hoạt tài khoản.

  • Trường hợp email chưa có trong tài khoản FPT ID nào: Người dùng sẽ cần khởi tạo tài khoản FPT ID sử dụng email này.
  • Trường hợp email đã có trong tài khoản FPT ID: Người dùng chỉ cần kích hoạt dịch vụ FPT Cloud trên tài khoản FPT ID đó.