Khởi tạo role và phân quyền cho role
Khởi tạo role và phân quyền cho role

Để khởi tạo một Custom Role mới, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, chọn Create Role.

Userguide FPT IAM 2022 2

Bước 2: Trên giao diện trang Create role nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Chọn tên role (không được trùng giữa các role).
  • Description: Mô tả
  • Permissions: Các quyền mà role có thể thực hiện được. Các quyền được liệt kê theo từng loại đối tượng trên hệ thống (compute, storage, networking…) Người dùng có thể filter quyền theo loại đối tượng hoặc các quyền đã được chọn.Userguide FPT IAM 2022 3

Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.

Userguide FPT IAM 2022 4

DMCA compliant image