Tất cả tài liệu

IAM

  Khởi tạo role và phân quyền cho role
  Khởi tạo role và phân quyền cho role
  Updated on 20 Dec 2022

  Để khởi tạo một Custom Role mới, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, chọn Create Role.

  Bước 2: Trên giao diện trang Create role nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Chọn tên role (không được trùng giữa các role).
  • Description: Mô tả
  • Permissions: Các quyền mà role có thể thực hiện được. Các quyền được liệt kê theo từng loại đối tượng trên hệ thống (compute, storage, networking...) Người dùng có thể filter quyền theo loại đối tượng hoặc các quyền đã được chọn.

  Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo và thông báo kết quả.