Xem chi tiết Role
Xem chi tiết Role
Updated on 20 Dec 2022
Export: PDF

Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Bước 2: Chọn role cần xem thông tin trên danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Name, Description, danh sách Permissions của role.

DMCA compliant image