Tất cả tài liệu

IAM

    Xem chi tiết Role
    Xem chi tiết Role
    Updated on 22 Apr 2024

    Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

    Bước 2: Chọn role cần xem thông tin trên danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Name, Description, danh sách Permissions của role.