Xem chi tiết Role
Xem chi tiết Role

Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Userguide FPT IAM 2022 5

Bước 2: Chọn role cần xem thông tin trên danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Name, Description, danh sách Permissions của role.

Userguide FPT IAM 2022 6

DMCA compliant image