Xóa role
Xóa role
Updated on 20 Dec 2022
Export: PDF

Với các Custom Role không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa Role khỏi hệ thống khi Role đấy đang không gắn vào User Group nào.

DMCA compliant image