Tất cả tài liệu

IAM

  Xóa role
  Xóa role
  Updated on 22 Apr 2024

  Với các Custom Role không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn IAM > Roles, hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

  Bước 2: Chọn Action ở cuối Custom Role cần xóa trên danh sách. Chọn Delete.

  Bước 3: Xác nhận thông tin cảnh báo trong popup và chọn Delete.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa Role khỏi hệ thống khi Role đấy đang không gắn vào User Group nào.