Kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry
Kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry

Kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry trên FPT Portal

Nếu bạn là owner của tenant hoặc là user IAM được cấp quyền sử dụng dịch vụ FPT Container Registry thì có thể kích hoạt dịch vụ ngay trên giao diện FPT Portal.

Bước 1: Trên menu chọn Container Registry > Chọn Active để kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry

Userguide Container registry 2022 18

Bước 2: Di chuột vào icon help để lấy các câu lệnh Login, Tag và Push image.Userguide Container registry 2022 20

Lưu ý: Các user không phải là owner của tenant sẽ không nhìn thấy nút Active. Hãy chọn tenant có quyền owner để sử dụng dịch vụ