Xem danh sách User Group
Xem danh sách User Group

Bạn có thể xem và quản lý danh sách User Group đã tạo trên trang User Group Management.

Để mở User Group Management, bạn thao tác như sau:

Trên FPT Portal, ở phần IAM chọn User Group. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách User Group bao gồm với các thông tin quan trọng như : Name, Description, Roles, Resource Scope, No. Users, Created at.

Userguide FPT IAM 2022 15

DMCA compliant image