Auto Schedule To On-Off Instance
Auto Schedule To On-Off Instance

Giới thiệu

Để chạy xong hết hoàn toàn hành động tắt/ bật các máy ảo trong 1 Lịch thì có thể cần tới 15 phút sau start time hoặc stop time đã chọn. Theo đó, nếu bạn cần toàn bộ các máy ảo của bạn phải được bật/ tắt không trễ hơn một thời điểm cụ thể, hãy đặt lịch sớm hơn 15 phút so với mức cần thiết và mỗi lịch cách nhau ít nhất 15 phút.

Lịch sau khi tạo ra thì ko thể chỉnh sửa lại được thông tin về thời gian, tần suất, chỉ có thể thay đổi thông tin máy ảo được gắn/ gỡ vào lịch. Do đó, nếu bạn muốn thay đổi lịch thì hãy xóa lịch hiện tại và tạo ra một lịch mới.

Hệ thống chỉ cho phép bạn tạo lịch trước 1 giờ so với start time/ stop time mà bạn chọn.

Trong khoảng thời gian 1 giờ duration thì hệ thống chỉ cho phép bạn thao tác 1 action là tắt hoặc bật thôi.

On this page