Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Xem thông tin chi tiết SSL Certificate
  Xem thông tin chi tiết SSL Certificate
  Updated on 11 Apr 2024

  Bạn có thể xem lại toàn bộ SSL Certificate đã tạo trong VPC tại mục Manage SSL Certificate for Load balancer.

  file

  Khi bạn chọn một SSL Certificate cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Name, Public Key của SSL Certificate đấy.

  file