Xem thông tin chi tiết SSL Certificate
Xem thông tin chi tiết SSL Certificate

Bạn có thể xem lại toàn bộ SSL Certificate đã tạo trong VPC tại mục Manage SSL Certificate for Load balancer.

Userguide FPT Load Balancer 2022 19

Khi bạn chọn một SSL Certificate cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Name, Public Key của SSL Certificate đấy.

Userguide FPT Load Balancer 2022 20