Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Cấu hình redirect HTTP request sang HTTPS
  Cấu hình redirect HTTP request sang HTTPS
  Updated on 16 May 2024

  Để bảo vệ dữ liệu và toàn vẹn, người dùng có thể lựa chọn việc redirect toàn bộ các lưu lượng HTTP sang HTTPS, người dùng làm theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Tạo mới một Listener sử dụng giao thức HTTP, port 80 sau đó, enable tính năng Redirect HTTP to HTTPS tại màn hình cấu hình L7 policy của Listener này, người dùng tham khảo cách tạo Listener tại đây.

  file

  Note: Listener HTTP, port 80 mới tạo không cần thiết phải gắn Server pool tương ứng, do đã enable redirect toàn bộ request HTTP thành HTTPS.

  file

  Bước 2: Tạo mới một Listener sử dụng HTTPS, port 443 để xử lý các request HTTPS, gắn Server pool tương ứng và SSL Certificate cho Listener, người dùng tham khảo cách tạo Listener tại đây. Nếu chưa có SSL Certificate, người dùng tham khảo cách tạo tại đây.

  file

  Kiểm tra truy cập HTTP đã tự động redirect sang HTTPS.