Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Thêm/bớt member cho Server pool
  Thêm/bớt member cho Server pool
  Updated on 11 Apr 2024

  Member là thành viên trong một nhóm máy chủ (Server pool) trên Load Balancer, và chúng chịu trách nhiệm phục vụ các yêu cầu từ người dùng hoặc các thiết bị khác thông qua Load Balancer.

  Server pool member đã được tạo cùng Load Balancer khi tạo Load Balancer.

  Để thêm member cho Server pool, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Tại màn hình hiển thị danh sách Server pool, chọn Server pool cần thêm member. file

  Bước 2: Tại Add server, hộp Select instance sẽ hiển thị danh sách Instance khả dụng, người dùng được thêm Instance từ danh sách:

  file

  Người dùng được chỉnh sửa:

  • Port: Port mà Member sẽ lắng nghe để xử lý các yêu cầu đến. Port này thường liên quan đến dịch vụ cụ thể mà Member cung cấp
  • Weight: Trọng số quy định mức độ ưu tiên của mỗi Pool Member trong việc xử lý các yêu cầu. Các Member có trọng số cao sẽ nhận được nhiều yêu cầu hơn so với các Member có trọng số thấp.

  Để xoá Server pool member, trong phần Action của Server pool member cần xoá, chọn Remove. file