Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Cấu hình Timeout
  Cấu hình Timeout
  Updated on 16 May 2024

  Tính năng cấu hình Timeout cho Load Balancer cho phép bạn định rõ thời gian tối đa mà một kết nối hoặc yêu cầu có thể tồn tại trước khi bị đóng. Điều này quan trọng để quản lý tài nguyên và đảm bảo hiệu suất ổn định của hệ thống.

  Cách hoạt động

  • Khi một kết nối hoặc yêu cầu được gửi đến Load Balancer, hệ thống bắt đầu tính toán thời gian cho phép kết nối đó tồn tại.
  • Nếu kết nối không hoàn thành hoặc yêu cầu không được phản hồi trong khoảng thời gian này, nó sẽ bị đóng.
  • Việc cấu hình Timeout giúp tránh tình trạng kết nối hoặc yêu cầu bị treo và tiêu tốn tài nguyên.

  Cấu hình Timeout được cấu hình cùng khi tạo Listener, người dùng tham khảo tại đây.