Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Khởi tạo Load Balancer
  Khởi tạo Load Balancer
  Updated on 11 Apr 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Networking > Load Balancer v2, chọn Create Load Balancer file Bước 2: Nhập thông tin cấu hình Load Balancer tại màn tạo mới file Để khởi tạo 1 Load Balancer, hệ thống sẽ mặc định tạo 1 Listener và 1 Server pool mặc định cho người dùng dựa trên phần cấu hình được chọn khi khởi tạo, bao gồm các thông tin sau

  1. Thông tin Load Balancer

  Trường Mô tả
  Name Nhập tên Load Balancer để dễ dàng quản lý, tên có thể thay đổi trong quá trình sử dụng
  Description Mô tả
  Size Chọn gói Load Balancer phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. FPT Cloud cung cấp 4 loại với cam kết khả dụng 24/7 (High Availability): Basic, Standard, Advanced, Premium
  Public IP Chọn IP public cho Load Balancer nếu bạn muốn truy cập từ ngoài internet
  Subnet Chọn subnet đặt Load Balancer theo quy hoạch của người dùng. Nếu không có nhu cầu quy hoạch đặc biệt, hệ thống sẽ chọn 1 subnet bất kỳ sẵn có của VPC
  Lưu ý: Với Load Balancer v2.0, người dùng không cần tạo security group cho Load Balancer khi đính IP Public. Hệ thống tự động mở firewall theo rule đã cấu hình cho Listener.

  2. Cấu hình Listener

  Trường Mô tả
  Listener name Nhập tên Listener để dễ dàng quản lý, tên có thể thay đổi trong quá trình sử dụng
  Description Mô tả
  Protocol Chọn giao thức mà Listener nhận request và điều phối
  Port Chọn Port mà Listener điều phối request tới

  3. Cấu hình Server pool

  Trường Mô tả
  Name Nhập tên
  Add server Thêm member cho pool, có thể chọn từ các máy chủ ảo trên FPT Cloud (thuộc VPC) hoặc member là các máy chủ bên ngoài
  Port Port nhận request của member
  Weight Trọng số của member trong Server pool giúp Load Balancer phân phối request. Nhập bắt đầu từ 1, mặc định là 1 nếu các member có khả năng xử lý request như nhau
  Algorithm Thuật toán phân phối request trong server pool
  Sticky session Sử dụng sticky session để đảm bảo các request tiếp theo từ cùng một client sẽ được định tuyến đến cùng một server để duy trì dữ liệu phiên làm việc
  Healthcheck configuration Cấu hình cách LB health check các member của nó. Hệ thống đã có cấu hình mặc định khi tạo LB, người dùng có thể bỏ qua nếu không có nhu cầu health check đặc biệt

  Sau khi nhập và kiểm tra đầy đủ thông tin, nhấn Create để khởi tạo

  Bước 3: Kiểm tra trạng thái Load Balancer đã khởi tạo file Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống sẽ điều hướng người dùng đến trang danh sách Load Balancer, tại đây có thể theo dõi trạng thái LB. Mỗi Load Balancer, Listener, Server pool, Member được tạo ra đều có các trạng thái của mình, bao gồm:

  Đối tượng Provisioning status Operating status
  Load Balancer Active: Đã khởi tạo thành công
  Creating: Đang khởi tạo
  Updating: Đang cập nhật
  Deleting: Đang xóa
  Pending: Có lỗi xảy ra trong quá trình khởi tạo. Thông báo customer support để được hỗ trợ
  Healthy: Tất cả server pool/member của nó đang healthy (khả dụng để nhận request). Load balancer hoạt động bình thường
  Unhealthy: Có ít nhất 1 member thuộc Load Balancer đang unhealthy (không khả dụng để nhận request)
  Offline: Tất cả member thuộc Load Balancer đang unhealthy
  No healthcheck: Không có cấu hình healthcheck cho load balancer hoặc cấu hình lỗi. Thông báo Customer Support để được hỗ trợ
  Listener Tương tự Load Balancer N/A
  Server pool Tương tự Load Balancer Tương tự Load Balancer
  Member N/A Healthy: Member đang khả dụng để nhận request
  Unhealthy: Member không khả dụng
  Lưu ý: Khởi tạo Load Balancer có thể mất 1 lúc, người dùng vui lòng chờ đến khi LB active rồi mới tiếp tục thao tác.