Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Xóa Load Balancer
  Xóa Load Balancer
  Updated on 11 Apr 2024

  Nếu không còn nhu cầu sử dụng, bạn có thể xóa Load Balancer khỏi VPC để tiết kiệm tài nguyên và tránh phát sinh chi phí.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Load Balancer Management, trong phần Action của LB cần xóa, chọn Delete.

  Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thông tin xóa, chọn Delete để xác nhận.