Tất cả tài liệu

Load Balancer

  Xóa máy ảo khỏi Load Balancer
  Xóa máy ảo khỏi Load Balancer
  Updated on 23 May 2024

  Nếu muốn xóa máy ảo khỏi Load Balancer bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

  Bước 2: Ở tab Instances sẽ hiện danh sách máy ảo đã thêm vào Load Balancer. Tiếp theo chọn Select instances.

  Bước 3: Bấm vào icon  ở cuối tên máy ảo cần xóa tại trường Instances trong popup Change instances.

  Bước 4: Chọn Save.