Tạo Autoscale Load balancer Policy
Tạo Autoscale Load balancer Policy
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy > Chọn Create Policy.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện ra. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin sau:

  • Policy name: Tên của policy nên đặt sao cho dễ quản lý nhất (Chỉ được chứa chữ, số và dấu gạch chân)

  • Policy type: Chọn Load balancer

  • Load Balancer: Chọn load balancer đã tạo trước đó

  • Port: Port mà load balancer sẽ listen trên các node.

Bước 3: Chọn Create.