Xóa Autoscale Profile
Xóa Autoscale Profile
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Profile.

Bước 2: Trong phần Actions tương ứng với profile cần thao tác, chọn Delete. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bước 3: Chọn Delete.