Tất cả tài liệu

Object Storage

  CORS (Cross Origin Resource Sharing)
  CORS (Cross Origin Resource Sharing)

  Bước 1: Truy cập vào CORS Configuration trên S3 Browser.

  User guide FPT Object Storage 47

  Bước 2: Gán CORS Configuration Rule dưới dạng XML > Chọn Apply.

  http://www.example.com

  PUT

  POST

  DELETE

  *

  *

  GET

   

   

  User guide FPT Object Storage 48