Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Quản lý SubUser
  Quản lý SubUser
  Updated on 29 Mar 2024

  SubUser ở FPT Object Storage là một người dùng con được tạo ra với quyền truy cập bị giới hạn. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà admin có thể cấp cho SubUser các role khác nhau như Full, Read – Write, Read only hoặc None.

  FPT Object Storage đang support 5 role cơ bản:

  • None: Không có quyền truy cập bucket.
  • Read: Chỉ đọc.
  • Write: Chỉ ghi.
  • Read - Write: Đọc và ghi.
  • Full: Toàn bộ quyền truy cập, bao gồm cả các hành động cấu hình bucket.

  Việc sử dụng SubUser giúp bạn quản lý bảo mật và kiểm soát quyền truy cập dễ dàng hơn vào các bucket của mình.

  Tạo SubUser mới

  Bước 1: Ở menu chọn Object Storage, mở tab SubUser. Chọn Region. file Bước 2: Chọn Create SubUser.

  Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết:

  • Name: Tên gợi nhớ.
  • Access level: Chọn Role cho SubUser.

  Bước 4: Chọn Create và hệ thống sẽ tạo ra một SubUser theo thông tin đã nhập.

  Edit Role của SubUser

  Bước 1: Ở SubUser cần edit, chọn Edit. file Bước 2: Chọn Role mới và bấm Save.

  Delete SubUser

  Bước 1: Ở SubUser cần delete, chọn Delete. file Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên SubUser và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  Quản trị SubUser Access Key

  Mỗi SubUser sẽ được tạo tối đa 2 SubUser Access Key.

  A. Tạo SubUser Key

  Bước 1: Ở SubUser cần tạo Key, chọn Access Key.

  Bước 2: Chọn Generate Key. file Bước 3: Hệ thống sẽ tự động tạo một cặp key mới gồm Access KeySecret key. Bạn cần copy và lưu 2 key này ở nơi an toàn. Sau đó chọn Confirm access key.

  B. Xóa Access Key

  Sau khi xóa Access Key thì các Client đang dùng cặp key này sẽ bị mất quyền truy cập. Bạn có thể xóa trên FPT Portal theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở SubUser cần tạo xóa Key, chọn Access Key.

  Bước 2: Ở phần Action của Key cần xóa, chọn Delete. file Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên Access Key và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.