Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Mount bucket thành ổ đĩa trên máy local
  Mount bucket thành ổ đĩa trên máy local
  Updated on 12 Jul 2024

  Mount bucket với Windows

  Ngoài trường hợp sử dụng qua FPT Portal, S3 Browser chúng ta có thể sử dụng trực tiếp S3 bucket trên FPT Object Storage như một ổ đĩa của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows thông qua công cụ TntDrive qua các bước sau:

  Bước 1: Truy cập và tiến hành download công tụ TntDrive.

  Bước 2: Mở TntDrive > Chọn Accounts > Add new account.

  User guide FPT Object Storage 55

  Bước 3: Nhập các thông tin tương tự khi sử dụng S3 Browser.

  User guide FPT Object Storage 56

  Bước 4: Khách hàng sau khi đã nhập thông tin account trong công cụ TntDrive > Chọn Add New Mapped Drive.

  User guide FPT Object Storage 57

  Bước 5: Chọn các thông tin như sau:

  • Storage account: Chọn tên account vừa thêm.
  • Amazon S3 Bucket: Chọn bucket muốn mount.Bạn có thể nhập trực tiếp tên hoặc chọn icon để chọn.
  • Mapped drive letter: Chọn tên ổ đĩa để map với bucket.User guide FPT Object Storage 58

  Bước 6: Chọn Add new drive. Lúc này ở giao diện TntDrive sẽ hiển thị trạng thái ổ đĩa đã mount

  User guide FPT Object Storage 59

  Bạn có thể kiểm tra trong File Explorer

  User guide FPT Object Storage 60

  Mount bucket với Linux

  Trong hướng dẫn này sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện mount bucket thông qua hệ điều hành Ubuntu 20.04 thông qua công cụ S3FS.

  Bước 1: Cài đặt S3FS.

  sudo apt-get install s3fs

  Bước 2: Tạo file chứa access key và secret key.

  echo XRRS541KWS8T9DMDRCFY:gknj5Rpmgifmr4Bc90euHF8GIaZEY7xJD6bVDm7D > s3-password  
  chmod 600 s3-password 

  User guide FPT Object Storage 61

  Bước 3: Tạo thư mục mount.

  mkdir /mnt/bucket-01 
  

  Bước 4: Thực hiện mount với fstab.

  echo bucket-01 /mnt/bucket-01 fuse.s3fs \_netdev,allow\_other,passwd\_file=/root/s3-password,use\_path\_request\_style,nonempty,uid=0,gid=0,use\_cache=/tmp,dbglevel=info,curldbg,url=https://s3-hfx03.fptcloud.com 0 0 >> /etc/fstab 
  

  Kết quả:

  User guide FPT Object Storage 62

  Bước 5: Thực hiện mount bucket

  mount -a 
  

  User guide FPT Object Storage 63