Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Clone dữ liệu giữa hai bucket khác nhau
  Clone dữ liệu giữa hai bucket khác nhau
  Updated on 29 Mar 2024

  Trong trường hợp chuyển môi trường S3 từ nhà cung cấp khác đến S3 của FPT Smart Cloud hoặc sử dụng song song giữa 2 môi trường S3, chúng ta có thể sử dụng công cụ Rclone hoặc s3sync để giúp quá trình clone dữ liệu được tiến hành thuận tiện hơn. Đặt trường hợp ta đang sử dụng S3 Site01 và có ý định sẽ chuyển qua S3 Site02 và muốn clone dữ liệu từ bucket ở Site01 qua Site02. Để thực hiện điều này, FPT Smart Cloud hướng dẫn thực hiện trên các hệ điều hành như sau:

  Clone dữ liệu bucket với Linux

  Bước 1: Tải và cài đặt công cụ Rclone:

  sudo apt-get install rclone

  Bước 2: Để tạo thư mục rclone chứa thông tin Site01 và Site02, tạo file rclone.conf theo đường dẫn ~/.config/rclone/rclone.conf > Edit file rclone.conf với nội dung sau:

  (Lưu ý ở mục provider có thể thay đổi tùy theo môi trường S3 sử dụng như AWS,…)

  [site01]
  
  type = s3
  
  provider = Other
  
  env\_auth = false
  
  access\_key\_id = 00d4701ee34ab6a0967b
  
  secret\_access\_key = SevRaN+gCPbIC6VvUjXx74mhHkbg0ZuQTFpmYTsa
  
  endpoint = https://s3-sgn09.fptcloud.com/
  
  acl = private
  
   
  
  [site02]
  
  type = s3
  
  provider = Other
  
  env\_auth = false
  
  access\_key\_id = XRRS541KWS8T9DMDRCFY
  
  secret\_access\_key = gknj5RPmgifmr4Bc90euHF8GIaZEY7xJD6bVDm7D
  
  endpoint = https://s3-hfx03.fptcloud.com/
  
  acl = private
  

  Kết quả:

  User guide FPT Object Storage 64

  Bước 3: Tại Site02 thực hiện tạo 1 bucket không chứa dữ liệu.

  Bước 4: Kiểm tra bucket và dữ liệu ở 2 site thông qua Rclone.

  User guide FPT Object Storage 65

  Bước 5: Thực hiện clone dữ liệu từ site01:bucket-site01 sang site02:bucket-site02 bằng cách:

  * Thực hiện lệnh với option –dry-run để đảm bảo không có error trong qua trình clone.
  rclone sync -Pv site01:bucket-site01 site02:bucket-site02 –dry-run

  User guide FPT Object Storage 66

  Sau khi chạy lệnh với option –dry-run không xuất hiện error > thực hiện chạy lệnh bỏ option –dry-run

  rclone sync -Pv site01:bucket-site01 site02:bucket-site02

  User guide FPT Object Storage 67

  Sau khi thực hiện thành công, khách hàng có thể kiểm tra lại dữ liệu và bucket ở 2 site thông qua rclone.

  User guide FPT Object Storage 68