Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Bucket
  Bucket
  Updated on 11 Jan 2024

  Bucket là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một đơn vị lưu trữ mang tính logical trên FPT Object Storage. Mỗi bucket sẽ có nhiệm vụ chứa các file/folder mà người dùng upload lên. Để view list bucket, bạn hãy truy cập Object Storage Management tại https://console.fptcloud.com, chọn tab Buckets.

  Tạo Bucket

  Bước 1: Truy cập Object Storage Management tại https://console.fptcloud.com, chọn tab Buckets.

  Bước 2: Chọn Create Bucket.

  Bước 3: Nhập tên Bucket mới, chọn Region từ danh sách và chọn Create. file Hệ thống sẽ hiển thị Bucket mới ở Object Storage Management. file

  Lưu ý: Tên bucket là duy nhất ở mỗi cụm, tối đa 64 ký tự và không chứa ký tự đặc biệt.

  Xóa Bucket

  Bước 1: Truy cập Object Storage Management, chọn tab Buckets.

  Bước 2: Tại phần Action của Bucket cần xóa, chọn Delete.

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên bucket và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa. file

  Lưu ý: Thao tác xóa Bucket sẽ xóa toàn bộ các object bên trong và không thể phục hồi, hãy cẩn thận với thao tác này.

  Empty Bucket

  Tính năng Empty Bucket giúp bạn xóa toàn bộ dữ liệu của bucket. Các thông tin cấu hình sẽ được giữ nguyên ví dụ như Permission, Policy,…

  Lưu ý: Thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào số lượng object. Hãy cân nhắc dùng tính năng Delete Bucket nếu bucket của bạn có trên 1000 object.

  Ở Bucket cần thao tác, chọn action Empty Bucket. file Popup cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên bucket và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  Thêm thư mục mới trong Bucket

  Trong mô hình Object Storage phi cấu trúc nói chung và FPT Object Storage nói riêng, không có khái niệm Folder như chúng ta thường sử dụng. Thay vào đó, chỉ có khái niệm BucketObject. Tuy nhiên FPT Portal sẽ hiển thị theo cấu trúc thư mục để người dùng dễ sử dụng. Các object cùng chung path sẽ được gom nhóm thành một folder.

  Ví dụ bạn có 2 object có path là bucket_name/folder-1/object-1.txtbucket_name/folder-1/object-2.txt, FPT Portal sẽ hiển thị object-1.txtobject-2.txt ở trong thư mục folder-1.

  Để tạo một folder mới, bạn hãy thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket cần thêm thư mục.

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí cần thêm thư mục và chọn New folder. file Bước 3: Nhập tên thư mục mới và chọn Create. file

  Tìm kiếm Bucket

  Bạn có thể tìm kiếm danh sách các bucket thỏa mãn điều kiện cho trước, dựa theo trường Name.

  Nhập nội dung cần tìm kiếm vào ô Search và bấm Enter. file