Analytics
Analytics

Đối tượng sử dụng: API Provider

Nhà cung cấp có thể vào menu analytics để xem thống kê về tình trạng sử dụng API.

Hiện tại, phần analytics sẽ biểu diễn 2 biểu đồ.

  • Biểu đồ thống kê số lượng call API theo từng consumer
  • Biểu đồ thống kê số lượng call API theo từng API.