Analytics
Analytics
Updated on 28 Jul 2023

1. Analytics

Đối tượng sử dụng: API Provider

Nhà cung cấp có thể vào menu analytics để xem thống kê về tình trạng sử dụng API.

Hiện tại, phần analytics sẽ biểu diễn 2 biểu đồ.

  • Biểu đồ thống kê số lượng call API theo từng consumer
  • Biểu đồ thống kê số lượng call API theo từng API.

2. Logging

API Provider vào mục logging để xem thông tin về việc call API theo từng consumser bao gồm API được call từ địa chỉ IP nào, API được gọi qua đâu, các thông tin khác như thời gian, phương thức, status, base path,…

Bước 1: Ở menu Application > chọn Analytics > chọn Logging

Bước 2: Chọn 1 consumer bạn muốn check log. Hệ thống sẽ hiển thị log bao gồm các thông tin về việc consumer đã gọi API.

A1YKJMAu0Aw3AAAAAElFTkSuQmCC