Đăng ký dịch vụ API MANAGEMENT trên FPT Portal
Đăng ký dịch vụ API MANAGEMENT trên FPT Portal
Updated on 28 Jul 2023

Đối tượng sử dụng: API Provider.

Bước 1: Để đăng ký mới tài khoản API Provider, trên menu chọn Api Management > Creat.

Userguide FPT API Management 1

Bước 2: Nhập thông tin Username và chọn Plan.

Userguide FPT API Management 2

Bạn có thể tham khảo cấu hình cụ thể của từng plan theo bảng sau:

 

Plan Mô tả Số lượng site Số lượng API Số lượng Product
Pilot User dùng site và product mặc định và không có chức năng tạo thêm site và product. 1 2 1
Normal User dùng site và product mặc định và không có chức năng tạo thêm site. 1 Không giới hạn 1
Enterprise User có thể tự tạo site và product. Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

 

Bước 3: Chọn Creat. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo dịch vụ và thông báo tình trạng xử lý.

Userguide FPT API Management 3

Sau khi hệ thống khởi tạo tài khoản thành công, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang trang quản trị ApiManager Application: https://console.apim.fptcloud.com/api-manager.

Userguide FPT API Management 4

Hoặc để chủ động truy cập vào trang quản trị ApiManager Application, người dùng có thể vào FPT Portal và chọn Start trên API Management.

Userguide FPT API Management 5