Quản lý Consumers
Quản lý Consumers
Updated on 28 Jul 2023

Sau khi nhà cung cấp public product lên site, phía client chưa thể sử dụng được các API đó, muốn sử dụng được, nhà cung cấp phải vào menu Consumer để tạo thông tin của client và chỉ định client đó subscribe một product đã được public trước đó. Khi đó thì client mới sử dụng được API.

 

1. Tạo Consumers mới

Bước 1: Ở menu API Manger, chọn Consumers > Creat.

Userguide FPT API Management 26

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Name: Tên Consumers.
 • Site: Chọn site.
 • API Key: Tích chọn xác thực bằng api key hay không.
 • Title: Tiêu đề.
 • Password: Mật khẩu nếu dùng Basic Authenticate.
 • Confirm password: Xác nhận lại mật khẩu.
 • Max per second: Điền số lần client có thể gọi API trên giây.
 • Max per minute: Điền số lần client có thể gọi API trên phút.
 • Max per hour: Điền số lần client có thể gọi API trên giờ.

Userguide FPT API Management 27

Bước 3: Chọn OK để tiến hành tạo.

Userguide FPT API Management 28

2. Subscribe product

Sau khi tạo consumer xong, để sử dụng được các API có trong product thì nhà cung cấp phải chỉ định consumer subcribe một product.

Bước 1:Consumer Management, chọn consumer và click chọn Product subscription.

Userguide FPT API Management 29

Bước 2: Chọn Subscribe product.

Userguide FPT API Management 30

Bước 3: Chọn Product.

Userguide FPT API Management 31

Bước 4: Chọn OK để lưu.

Userguide FPT API Management 32

Sau khi hoàn tất các bước bên trên, client đã có thể sử dụng các API mà nhà cung cấp đưa ra.

Lưu ý: Product cần phải ở trạng thái publish thì consumer mới có thể subcribe.

 

3. Unsubscribe product

Bước 1:Consumer Management, chọn consumer và click chọn Product subscription.

Userguide FPT API Management 29

Bước 2: Chọn Unsubscribe product.

Userguide FPT API Management 54

Bước 3: Chọn OK để lưu.

Userguide FPT API Management 55

4. Thay đổi thông tin Consumer

Để thay đổi thông tin của một Consumer, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Consumer Management, chọn Consumer cần thay đổi thông tin > Chọn Edit.

Userguide FPT API Management 56

Bước 2: Nhập các thông tin mới và chọn OK.

Userguide FPT API Management 57

Lưu ý: Một số trường sẽ không thể thay đổi và sẽ bị disable trên giao diện sửa. Các trường còn lại cần nhập dữ liệu tuân thủ validation tương tự khi tạo Consumer.

 

5. Lấy thông tin xác thực của Consumer

Để sử dụng API được tạo từ API Management, admin API cần lấy thông tin xác thực của từng Consumer và bàn giao lại cho end user. Hiện tại API Management hỗ trợ 2 phương thức xác thực là Basic Auth (User/Pass) và API Key.

5.1 Lấy thông tin Username và Password của Basic Auth:

 • Username: Tên user với cấu trúc:

Username = UsernameProvider + tên site + usernameConsumer.

Ví dụ: demo123.sitedemo.demoacc

Hoặc lấy theo hướng dẫn sau:

Bước 1:Consumer Management, chọn Consumer cần lấy Username > Chọn Edit.

Userguide FPT API Management 58

Bước 2: Lấy thông tin Username ở trường Basic Authen User.

Userguide FPT API Management 59

 • Password: Mật khẩu của user đã khai báo ở bước tạo consumer.

5.2 Lấy thông tin API Key:

Bước 1:Consumer Management, chọn Consumer cần lấy API Key > Chọn Edit.

Userguide FPT API Management 60

Bước 2: Lấy thông tin API Key ở trường Api key.

Userguide FPT API Management 61

6. Xóa Consumer

Để xóa một Consumer đã khai báo trước đó khỏi hệ thống, bạn cần đảm bảo Consumer đấy đang không subcribe bất cứ Product nào. Để Unsubscribe Product, hãy thao tác theo hướng dẫn ở phần Unsubscribe Product.

Để xóa Consumer, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Consumer Management, chọn Consumer cần xóa > Chọn Remove.

Userguide FPT API Management 62

Bước 2: Trong popup xác nhận thông tin, chọn Yes để tiến hành xóa.

Userguide FPT API Management 55

Lưu ý: Nếu gặp lỗi : Could not remove that consumer as there are still subscriptions of that consumer!. Bạn cần Unsubscribe toàn bộ Product trước khi thao tác.