Quản lý Products
Quản lý Products
Updated on 28 Jul 2023

1. Khai báo Product

Bước 1: Ở menu Application > API Manager > Products, chọn Create.

Userguide FPT API Management 9

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Name: Tên product.
  • Title: Tiêu đề.
  • Visibility type: Chế độ hiển thị của Product, Public hoặc Close.

Userguide FPT API Management 10

Bước 3: Chọn OK để tiến hành tạo Product.

Userguide FPT API Management 11

Nếu nút Creat bị disable, hãy kiểm tra lại gói dịch vụ API Management của bạn. Với gói PilotNormal, chỉ có thể tạo tối đa 1 Product trên hệ thống.

 

2. Sửa thông tin của Product

Để thay đổi thông tin của một Product, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Product Management, chọn Product cần thay đổi thông tin > Chọn Edit.

Userguide FPT API Management 42

Bước 2: Nhập các thông tin mới và chọn OK.

Userguide FPT API Management 43

Cần nhập đầy đủ các trường dữ liệu và tuân thủ các validation tương tự khi tạo Product.

 

3. Gắn APIs vào Product

Để gán API vào một Product, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Product Management, chọn Product cần gán API. Chọn Register API.

Userguide FPT API Management 12

Bước 2: Chọn Register.

Userguide FPT API Management 13

Bước 3: Chọn API cần gán vào Product và chọn Select.

Userguide FPT API Management 14

Bước 4: Chọn OK để lưu.

Userguide FPT API Management 15

Lưu ý:

  • 1 Product có thể gán được với nhiều APIs
  • 1 API cũng có thể xuất hiện cùng lúc trong nhiều product
  • Product sẽ ảnh hưởng tới việc group API trong product đó được publish ra tới loại consumer nào.

4. Gỡ APIs khỏi Product

Để gỡ API vào Product, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Product Management, chọn Product > Register API.

Userguide FPT API Management 12

Bước 2: Chọn API cần gỡ khỏi Product > Remove.

Userguide FPT API Management 44

Bước 3: Chọn Yes để xác nhận.

Userguide FPT API Management 45

5. Xóa Product

Để xóa một Product đã khai báo trước đó khỏi hệ thống, bạn cần đảm bảo Product đấy đang không gắn REST APIs nào. Để gỡ RestAPIs khỏi Product, hãy thao tác theo hướng dẫn ở phần Gỡ APIs khỏi Product.

Để xóa Product, bạn thao tác như sau:

Bước 1:Product Management, chọn Product cần xóa > Remove product.

Userguide FPT API Management 46

Bước 2: Trong popup xác nhận thông tin, chọn Yes để tiến hành xóa.

Userguide FPT API Management 45

Lưu ý: Nếu gặp lỗi : Could not remove that product as there are still API in the product!. Bạn cần xóa hết APIs trong Product đấy trước khi thao tác.