Hướng dẫn sử dụng cho API Consumer
Hướng dẫn sử dụng cho API Consumer
Updated on 28 Jul 2023

1. Nhận thông tin từ API Provider

Để có thể bắt đầu sử dụng, client sẽ cần có các thông tin sau:

 • Endpoint của API: Được cung cấp theo hướng dẫn Lấy thông tin Endpoint của Product.
 • Authorization: Phương thức xác thực của Consumer. Hiện tại đang hỗ trợ Basic hoặc API Key.
 • Nếu AuthorizationBasic:
  • Username: Tên user với cấu trúc:

Username = UsernameProvider + tên site + usernameConsumer.

Ví dụ: demo123.sitedemo.demoacc

Hoặc có thể lấy theo hướng dẫn Lấy thông tin xác thực của Consumer.

 • Password: Mật khẩu của user đã khai báo ở bước tạo consumer.

 • Nếu Authorization là API Key:

  • Key: api-key.
  • Value : Lấy theo hướng dẫn ở phần
  • Add to:
 • Site được ủy quyền.

2. Sử dụng Postman

Khi đã có đủ thông tin, client có thể sử dụng Postman để bắt đầu dùng API được cung cấp từ API Management.

Bước 1: Nhập endpoint và chọn method gọi API.

Userguide FPT API Management 33

Bước 2: Nhập thông tin Authorization:

 • Chọn Basic Auth và nhập Username/Password nếu AuthorizationBasic.
 • Chọn API Key và nhập key nếu AuthorizationAPI Key.

Userguide FPT API Management 34

Bước 3: Nhập các request body, param khác để gọi API và chọn Send.

Userguide FPT API Management 35

Bước 4: Nhận kết quả trả về.

 • Status message 2xx: Gọi API thành công
 • Status message 4xx – 5xx: Lỗi – báo cho FCI để được hỗ trợ

Userguide FPT API Management 36

Lưu ý: Checklist check lỗi sẽ tuần tự như sau:

 • Kiểm tra username, password.
 • Báo API Provider kiểm tra quyền của client với API trước.
 • Kiểm tra API đã khai báo đúng hay chưa, param bị thiếu header gì hay không?
 • Kiểm tra API có bị lỗi hay không ?
 • Báo FCI kiểm tra gateway.